Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Besluiten


BESLUITEN EX ARTIKEL 20 STATUTEN VAN BPL

Besluit verkiezing compliance officer

(AB 8 november 2011)
Het bestuur kiest een compliance officer.


Besluit verkiezingstermijnen functie voorzitter, secretaris/penningmeester, compliance officer

(AB september 2005)
De maximale verkiezingstermijn bedraagt 6 jaar. Herverkiezing is terstond mogelijk.
Herbenoeming als bestuurslid wordt niet als onderbreking van voornoemde termijn beschouwd.


Besluit vergoedingen en presentiegelden conform artikel 6, lid 4 van de Statuten

Presentiegeld

a. Voor vergaderingen en cursusdagen

(Aspirant) AB-leden ontvangen presentiegeld voor alle reguliere AB-vergaderingen, DB-vergaderingen en overleggen waaraan uit hoofde van het AB-lidmaatschap wordt deelgenomen (bijvoorbeeld interne commissies/werkgroepen) en cursusdagen.

b. Voor seminars

(Aspirant) AB-leden krijgen voor het bijwonen van seminars presentiegeld van maximaal 5 dagen per jaar plus de verdiepingsdag van de SDB. In de plaats van maximaal 5 dagen presentiegeld kunnen ook maximaal 10 halve dagen presentiegeld worden gedeclareerd, doch het aantal keren dat reiskostenvergoeding kan worden gedeclareerd voor seminars en studiedagen is 5 plus de reiskosten voor de verdiepingsdag. Indien er kosten verbonden zijn aan een seminar zijn deze niet voor rekening van het pensioenfonds, tenzij het  bestuur anders heeft  besloten.

c. Voor vertegenwoordiging leden DB

(Aspirant) leden van het DB kunnen voor de vertegenwoordiging van het fonds presentiegeld van maximaal 8 dagen per jaar declareren. In de plaats van maximaal 8 dagen presentiegeld kunnen ook maximaal 16 halve dagen presentiegeld worden gedeclareerd, doch het aantal keren dat reiskosten kan worden gedeclareerd is d.

d. Voor tijdsbesteding

De voorzitter en secretaris/penningmeester van het bestuur en de voorzitter van de BMC krijgen per persoon 12 volledige dagen presentiegeld als compensatie voor de tijd die gemoeid is met de voorbereiding van reguliere AB-vergaderingen, DB-vergaderingen en overleggen waaraan uit hoofde van het AB-lidmaatschap wordt deelgenomen (bijvoorbeeld interne commissies/werkgroepen) en cursusdagen en de uitvoering van bestuursbesluiten. De andere AB-leden bedraagt de compensatie 6 dagen presentiegeld per persoon

e. Hoogte presentiegeld

Het presentiegeld bedraagt voor een hele dag € 750, voor een halve dag € 375. Over presentiegeld wordt geen BTW vergoed. Indexatie presentiegeld: jaarlijks wordt op 1 januari het presentiegeld verhoogd conform de indexatie van de BPL-pensioenen (geen indexatie of verlaging van de pensioenen betekent dat de verhoging op nihil wordt gesteld).

Voor (aspirant/actieve) AB-leden, niet zijnde gepensioneerde vertegenwoordigers, wordt het presentiegeld aan de betreffende maatschap betaald.

2. Reis- en verblijfkosten

Km-vergoeding: € 0,71 per km op basis van kortste route van postcode tot postcode. Indien bijzondere omstandigheden het niet mogelijke maken de kortste route te rijden, kunnen ook de feitelijke gereden kilometers worden gedeclareerd. Deze declaratie wordt alleen geaccepteerd als deze afwijking hierin is toegelicht. Indexatie km-vergoeding: jaarlijks wordt op 1 januari op basis van de betreffende ANWB-gegevens de km-vergoeding aangepast aan de hand van de gestegen kosten. Alle overige reis- en verblijfkosten worden vergoed tegen overlegging van de originele betalingsbewijzen.

3. Vergoeding voor de aanschaf en het gebruik van een laptop,  computer- en   kantoorbenodigdheden

DB leden: € 275 per kwartaal. Andere AB leden: € 140 per kwartaal.

Alle declaraties ten laste van het BPL worden achteraf per kwartaal ingediend en lopen via de penningmeester van het fonds. Uit het oogpunt van Good Governance wordt van elk bestuurslid in het jaarverslag van het pensioenfonds opgave gedaan van de in het verslagjaar ontvangen vergoedingen van BPL.


Besluit taakverdeling tussen DB/AB

(AB juni 2007)
Ter zake gelden de volgende bepalingen uit de Statuten:

Artikel 6.7
De voorzitter en de secretaris zijn tezamen belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen tezamen de stichting in en buiten rechte.

Artikel 6.8  
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer en de beschikking over haar vermogen, een ander binnen door statuten en reglementen vastgestelde grenzen. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
De op basis van deze bepalingen gebaseerde taakverdeling tussen het DB en het AB van BPL wordt in onderstaande matrix weergegeven.

Matrix taakverdeling tussen DB en AB van BPL:

 Onderwerp  Beleidsvoorbereiding   Besluitvorming   Uitvoering 
Beheerskader 1) DB AB DB
Operationele beheersmaatregelen 2) DB DB DB
Beleidsmatige beheersmaatregelen 3) DB AB DB
(Wijziging) statuten en reglementen, uitleg c.q. uitvoering pensioenreglementen DB AB DB
Financiële beslissingen 4) DB AB DB
Voorlichting aan deelnemers 5) DB AB DB
Contacten met derden 6) DB AB DB

1.  Doelstelling en structuur organisatie, bevoegdhedenverdeling, wijze van verantwoording afleggen,  externe deskundigen, personeelsbeleid.
2.  Operationele en administratieve processen, bewaking en analyse van het operationele ondernemingsrisico en managementinformatie en personeelsbeleid.
3.  O.a. ALM-studie, continuïteitsanalyse, Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN), kwartaal- en jaarcijfers (jaarverslag), FTK-rapportage, beleggingsmandaat vermogensbeheerders, verslagstaten voor De Nederlandsche Bank (DNB), rapport ten behoeve van de premievaststelling en de hoogte van de pensioengrondslag voor het komende boekjaar, nota inzake het financieringsbeleid.
4.  Risico’s uit aangegane verplichtingen in eigen beheer, risicoherverzekering, reservering, premiebeleid, jaarlijkse vaststelling pensioengrondslag en indexatie pensioenen, beleggingsbeleid, voorziening toekomstige risico’s en (minimaal) vereist eigen vermogen, financiële grondslagen.
5.  Collectieve voorlichting.
6.  De Nederlandsche Bank (DNB), Ministerie van SZW, Unie van Beroepspensioenfondsen (UVB), Nederlandse Loodsencorporatie (NLc), Nederlandse Loodswezen BV, VNoL, fiscale aangelegenheden, (certificerend) actuaris,  accountant, asset-managers, adviseurs, financiële instellingen en anderen.


Besluit machtiging tekenbevoegdheid Manager Pensioenen

(DB juni 2007)
Machtiging
Ondergetekenden, de heren A.G. Nauta en P.J.J. van Berg, respectievelijk voorzitter en secretaris/penningmeester van het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL), gevestigd te Pernis-Rotterdam, gebruikmakend van de in artikel 8:1 van de Statuten van BPL gegeven bevoegdheid tot het bepalen van de bevoegdheden van een administrateur, verklaren hierdoor dat de heer Th.A. Wittkampf, vanaf 1 november 2001 aangesteld als Manager Pensioenen bij voornoemde Stichting en als zodanig handelend als administrateur: hierna te noemen de gemachtigde, gemachtigd is tot het tekenen of fiatteren van de volgende zaken:

I. Uitvoeringszaken
Alle brieven en documenten die voortvloeien of verband houden met de uitvoering van de pensioenreglement en de flexioenregeling, van brieven en documenten die voortvloeien uit bestuursbesluiten, waarvan de uitvoering aan hem is gedelegeerd, niet zijnde geldelijke zaken, als bedoeld onder II, naar eigen inzicht alleen of samen met een ander tot fiatteren of tekenen bevoegd bestuurslid, tenzij het bestuur nadrukkelijk anders heeft bepaald.

II. Geldelijke zaken
Alle geldelijke transacties, overmakingen en stortingen ten laste van de bij voornoemde Stichting in gebruik zijnde rekeningen bij de Postbank en de ABN-AMRO Bank, uitsluitend samen met een ander tot fiatteren of tekenen bevoegd bestuurslid van de Stichting.

III. Duur van deze machtiging
Deze machtiging geldt vanaf heden en is, behoudens opzegging, geldig zo lang de gemachtigde een dienstverband heeft met genoemde Stichting.

Actueel nieuws


Nieuws

30 december 2020 - Benoeming Wouter Buitelaar als kandidaat-bestuurslid.

Op 15 december 2020 heeft de NLc-Ledenvergadering ingestemd met de benoeming van Wouter Buitelaar als kandidaat-bestuurslid voor het BPL. Het bestuur is zeer content over deze voordracht aangezien de heer Buitelaar met zijn 33 jaar goed past bij de diversiteitsdoelstellingen die het BPL nastreeft.


30 december 2020 - Geen toeslagverlening dit jaar.

Jaarlijks bekijken wij of uw pensioen kan meegroeien met de stijging van de prijzen in het afgelopen jaar. Dit is afhankelijk van onze financiële situatie. Per 1 januari 2021 lukt dit niet, dit vanwege de beleidsdekkingsgraad van 96,0% (oktober 2020). De regelgeving staat het niet toe om bij een beleidsdekkingsgraad onder 110% toeslag te verlenen.


30 december 2020 - Vijf vragen aan voorzitter Robert de Jonge.

In 2019 hebben wij een risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat sommige onderwerpen voor u niet duidelijk zijn, waaronder de werkzaamheden van het bestuur. Ieder kwartaal zullen we middels een aantal vragen de bestuursleden aan u voorstellen en daardoor een inkijk geven van de activiteiten binnen het BPL-bestuur. Deze keer is het woord aan de voorzitter.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke omstandigheden treedt het crisisplan van BPL in werking?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)