Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Herstelplan


Herstelplan


De beleidsdekkingsgraad van een fonds dient tenminste gelijk te zijn aan het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de VEV is sprake van een tekortsituatie en dient het bestuur van het fonds, conform het ter zake bij of krachtens de wet bepaalde, een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) in te dienen.

De hoogte van het Vereist Eigen Vermogen (VEV) is gericht op de wettelijke zekerheidsmaat van 97,5% met betrekking tot het opgebouwde pensioen. Dat wil zeggen dat in de evenwichtssituatie de kans dat het pensioenfonds binnen een periode van één jaar over minder waarden beschikt dan de technische voorzieningen, kleiner is dan 2,5%. De hoogte van het Vereist Eigen Vermogen is afhankelijk van het risicoprofiel van het fonds volgend uit het strategisch beleggingsbeleid van het fonds (Anno 2015: voor BPL circa 121%).

De beleidsdekkingsgraad van BPL is lager dan de VEV. Daarom heeft BPL bij DNB een herstelplan ingediend.

Herstelperiode


Volgens het Financiële Toetsingskader (FTK) geldt voor een herstelplan een maximale herstelperiode van 10 jaar. Voor 2015 mocht een maximale herstelperiode van 12 jaar worden gekozen. Voor 2016 11 jaar.

Het FTK schrijft voor dat een fonds binnen de herstelperiode het VEV moet bereiken.
Rekening houdend met de belangen van alle deelnemers en gepensioneerden heeft het bestuur voor het jaar 2015 gekozen voor een herstelperiode van 12 jaar.

Sturingsmiddelen


Voor het herstel van de financiële situatie kan het fonds de volgende sturingsmiddelen gebruiken:

  • aanpassen van de beleggingsportefeuille;
  • aanpassen van de toeslagverlening van opgebouwde pensioenen. 

Herstelplan BPL


Volgens het huidige herstelplan (anno 2015) blijkt dat BPL binnen 7 jaar een beleidsdekkingsgraad heeft die gelijk is aan het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Dit is ruim binnen de geldende herstelperiode. Dit betekent dat er in 2015 geen verdere maatregelen nodig zijn. Naar verwachting zal de toeslagverlening de komende jaren echter zeer beperkt zijn. Het bestuur verwacht de eerst komende jaren geen toeslag te kunnen verlenen.

Jaarlijks meetmoment


Aan de hand van de beleidsdekkingsgraad einde boekjaar dient het bestuur jaarlijks te bezien of het fonds nog steeds binnen de geldende herstelperiode de VEV kan bereiken. Er moet dus ieder jaar een nieuw herstelplan bij DNB worden ingediend.

Pensioenkorting


Als blijkt dat binnen de geldende herstelperiode het VEV (circa 121%) niet kan worden bereikt, zal het bestuur in het herstelplan een kortingsmaatregel moet opnemen. Een eventuele pensioenkorting wordt dan gespreid over de herstelperiode.

Minimaal vereist eigen vermogen


Het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) is de ondergrens van het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Voor BPL bedraag het MVEV 104,3%.  Een pensioenfonds mag niet te lang niet beschikken over het MVEV. In het Financieel Toetsingskader (FTK) is bepaald dat een pensioenfonds dat gedurende vijf jaren niet over het MVEV heeft beschikt, binnen zes maanden maatregelen moet nemen waardoor het in een keer aan het MVEV voldoet. Voor zover het daarbij gaat om korting van pensioenaanspraken en -rechten, mag die korting over het aantal jaren uitgesmeerd worden dat door het fonds ook gekozen is ten aanzien van de herstelperiode.

Het is mogelijk dat het pensioenfonds in de praktijk eerder tot kortingen overgaat. Bijvoorbeeld wanneer het vindt dat anders de rekening van het tekort te ver vooruit wordt geschoven.

Een dergelijk besluit moet passen binnen de evenwichtige belangenafweging. Dit vergt een expliciete onderbouwing. In het bijzonder moet het fonds daarin laten zien dat het naar voren halen van kortingen in het belang is van deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. DNB verwacht dat een beslissing om eerder tot een korting over te gaan wordt genomen in overleg met de organen van het fonds (Verantwoordingsorgaan en Toezichtsorgaan).

Actueel nieuws


Nieuws

17 juni 2019 - BPL vraagt uw mening over ons pensioenfonds.

Eind mei hebben wij u bericht over het deelnemersonderzoek. Wij vinden uw mening erg belangrijk, daarom is de termijn om deel te nemen aan het onderzoek verlengd. U kunt nu tot en met zondag 23 juni 2019 uw mening geven. 


15 juni 2019 - Haalbaarheidstoets vastgesteld.

Het bestuur verricht jaarlijks een haalbaarheidstoets. De belangrijkste conclusie uit de toets is dat het pensioenfonds binnen de vastgestelde grenzen, welke zijn afgeleid van de risicohouding en de ambities van BPL, blijft.


15 juni 2019 - Benoeming kandidaat-bestuurslid & herbenoemingen.

In de NLc-Ledenvergadering van 4 juni 2019 is de heer Halfweeg benoemd tot
aspirant-bestuurslid.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)