Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

F.A.Q.


Q&A over het nieuwe Pensioenstatuut 2015 

Per 1 januari 2015 wordt Pensioenstatuut 2004 vervangen door Pensioenstatuut 2015. Tijdens de regionale voorlichtingsbijeenkomsten in oktober 2014 is de nieuwe pensioenregeling toegelicht. Gedurende de bijeenkomsten zijn diversen vragen over de nieuwe pensioenregeling beantwoord. In onderstaande Q&A zijn de antwoorden op de veel voorkomende vragen voor u samengevat.

1.  Is de nieuwe fiscale pensioenwetgeving per 1 januari 2015 definitief?

Ja, de nieuwe fiscale pensioenwetgeving is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en bekrachtigd door de Koning. Daarmee is de nieuwe fiscale pensioenwetgeving definitief. De pensioenregeling van BPL moet aan deze nieuwe wetgeving voldoen om de verplichtstelling van de pensioenregeling te behouden en de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremie te handhaven.

2.  Heeft de nieuwe fiscale pensioenwetgeving gevolgen voor reeds opgebouwde pensioenen?

Nee, de nieuwe fiscale pensioenwetgeving heeft alleen gevolgen voor toekomstige pensioenopbouw, dat wil zeggen de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015. Het is wettelijk niet toegestaan om het reeds opgebouwde pensioen te wijzigen vanwege de nieuwe fiscale pensioenwetgeving. Alle pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder Pensioenstatuut 2004 blijven dus in stand.

3.  Wanneer is het effect van de nieuwe pensioenregeling op individueel niveau zichtbaar?
In het Uniform Pensioenoverzicht dat u in 2015 van BPL ontvangt is het effect van de nieuwe pensioenregeling op de hoogte van uw pensioen voor het eerst op individueel niveau zichtbaar.

4.  Is de pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregeling fiscaal maximaal?

Ja, de nieuwe pensioenregeling van BPL voorziet in de maximaal toegestane pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015 waarvoor de pensioenpremie fiscaal in aftrek kan worden gebracht.

5.  Waarom daalt de premie niet in dezelfde mate als de daling van de pensioenopbouw?

Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. De opbouw van het ouderdomspensioen gaat per 1-1-2015 achteruit, maar er worden ook onderdelen van de regeling verbeterd. Zo wordt de dekking bij arbeidsongeschiktheid verlengd van 55 naar 60 jaar. Het partnerpensioen bij overlijden voor pensionering is
hoger geworden door toevoeging van een tijdelijk partnerpensioen. Dat maakt de regeling weer duurder.  Verder worden pensioenfondsen verplicht om vanaf 1-1-2015 hogere buffers te hanteren. Dat betekent dat de opslag voor buffervorming in de premie omhoog moet. Hiermee is in de afgegeven schatting van de premie voor volgend jaar al rekening mee gehouden.

Het bedrag dat bij de premie wordt opgeteld voor de dekking van de jaarlijkse kosten van het pensioenfonds zal vooralsnog gelijk blijven, waardoor verhoudingsgewijs iets meer premie moet worden betaald voor een euro pensioenopbouw. De komende jaren zal dit bedrag echter dalen, door een andere wijze van financieren (meer als een opslag op de voorziening en minder als een opslag op de premie).

6.  Is de EUR 100.000 maximering van het pensioengevend inkomen een vast bedrag?

Nee, het bedrag van EUR 100.000 wordt jaarlijks verhoogd met een in de wet omschreven indexatie. Daarnaast kan het bedrag in de toekomst vanuit politieke motieven worden aangepast.

7.  Is 1.750 uur de norm voor voltijd arbeid?

Ja, omdat beroepsbeoefenaars zoals loodsen geen arbeidscontract hebben waarin de arbeidsduur per week is vastgelegd, heeft de wetgever bepaald dat sprake is van voltijd arbeid indien ten minste 1.750 uur per jaar aan werkzaamheden wordt besteedt op grond waarvan wordt deelgenomen aan de pensioenregeling. Loodsen voldoen aan dit urencriterium wanneer de beschikbaarheidsuren als werkuren worden meegerekend.

8.  Wat zijn de gevolgen van deeltijd arbeid?

Indien u minder dan 1.750 uur per jaar werkt, wordt dit aangemerkt als deeltijdarbeid. Uw pensioenopbouw wordt dan naar rato van de deeltijdfactor verlaagd. Indien u bijvoorbeeld 1.400 uur per jaar werkzaam bent, is uw deeltijd factor 80% (1.400/1.750) en bedraagt uw pensioenopbouw dus ook 80% van de volledige pensioenopbouw. De premie wordt dan uiteraard ook naar evenredigheid verlaagd. In de uitvoering gaat BPL er vanuit dat u voor 100% werkt. Indien u minder dan 1.750 werkt dan moet u dat zelf bij BPL melden. U pensioenopbouw en premie worden dan naar evenredigheid vastgesteld.

Indien u echter in de periode van 10 jaar voorafgaand aan de pensioendatum (dus na uw 50e) minder bent gaan werken, maar niet minder bent gaan werken dan 50% van uw eerdere werktijd, dan mag u in dezelfde mate pensioen blijven opbouwen als u deed voor de vermindering van de werktijd. In de uitvoering gaat BPL er vanuit dat als u na uw 50e minder bent gaan werken, u uw pensioenopbouw niet wenst te verlagen. Als wel een deeltijdfactor moet worden gehanteerd, dient u dat bij het fonds te melden. 

9.  Is vervroegde pensionering in de nieuwe pensioenregeling nog steeds mogelijk?

Ja, ook op grond van de nieuwe pensioenregeling blijft vervroegde pensionering mogelijk. Indien u kiest voor vervroeging van de pensioendatum wordt uw jaarlijkse pensioenuitkering wel actuarieel verlaagd, omdat de periode van pensioenopbouw korter wordt en de looptijd van de pensioenuitkeringen langer.

10.  Is het partnerpensioen op kapitaalbasis of risicobasis?

Bij overlijden voor de pensioendatum is het partnerpensioen een combinatie van kapitaalbasis en risicobasis. Bij overlijden op of na de pensioendatum is het partnerpensioen volledig op kapitaalbasis.

11.  Is het partnerpensioen voor alle loodsen verplicht?

Het partnerpensioen is een onderdeel van de pensioenregeling en in die zin voor alle loodsen verplicht. Als u op de pensioendatum echter geen partner hebt of behoefte heeft aan meer partnerpensioen, kunt u het partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen dan wel binnen bepaalde grenzen een deel van ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen. 

12.  Is het mogelijk om na 1-1-2015 geld bij te storten in de pensioenregeling?

Nee, u kunt vanaf 1 januari 2015 geen individuele aanvullingen doen omdat de pensioenregeling van BPL fiscaal maximaal is. 

13.  Wat gebeurt er als ik beroepsarbeidsongeschikt wordt?

Als u beroepsarbeidsongeschikt raakt, maakt u op grond van de geldende maatschapsovereenkomst nog ten hoogste 728 dagen aanspraak op een aandeel in de winst.

Na 104 weken kunt u in aanmerking komen voor een  arbeidsongeschiktheidspensioen. Voorwaarde daarvoor is dat een daartoe aangewezen geneeskundige verklaard heeft dat u arbeidsongeschikt bent. Het arbeidsongeschiktheidspensioen loopt door tot uw 60e, daarna gaat uw ouderdomspensioen in.

Uw pensioenopbouw wordt, tijdens deze periode dat u een arbeidsongeschiktheidspensioen geniet, premievrij voortgezet.

14. Wat zijn de gevolgen voor mijn bestaande bruto lijfrente polissen?

Waarschijnlijk blijft er geen ruimte voor bruto lijfrente premie-aftrek over. De ruimte voor bruto lijfrente premie-aftrek is namelijk gekoppeld aan de ruimte voor pensioenopbouw en wordt dus ook versoberd. Net als voor de pensioenopbouw wordt ook het inkomen waarover met fiscale aftrek een bruto lijfrente kan worden opgebouwd gemaximeerd op EUR 100.000. Wij raden aan contact op te nemen met uw tussenpersoon of belastingadviseur om de gevolgen voor uw bruto lijfrenten te
bespreken.

15.  Is het mogelijk meer inzicht te krijgen in mijn volledige pensioenvoorziening?

BPL is aan het onderzoeken of zij een pensioenplanner gaat aanbieden. www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt misschien ook uitgebreid met zo’n planner. Tevens kunt u op www.checkmijnpensioen.nl uw pensioenoverzichten overnemen en vergelijken welk bedrag u op welke leeftijd krijgt.

 

Q&A over FLEXIOEN

Vraag: Kunnen degenen, die deelnemer zijn in de zin van het reglement 2004 nog deelnemen aan de pensioenspaarregeling (flexioenregeling)?

Antwoord: Nee, door deze personen kan geen flexioen meer worden opgebouwd. Voor degenen die onder het reglement 1988 flexioen hebben gespaard en vanaf 1 april 2004 deelnemer zijn in de zin van het reglement 2004, blijft het opgebouwde flexioenkapitaal als een “premievrije aanspraak” staan. Deze personen kunnen nog wel tussentijds de asset-mix bij Robeco aanpassen.

Vraag: Kan het flexioenkapitaal ook bij een verzekeraar worden aangewend voor een aanvullende pensioenuitkering en zo ja op welke momenten.

Antwoord: Ja dit kan, mits door de uitkerende instantie wordt verklaard dat het kapitaal slechts wordt aangewend voor pensioen. Voor degenen die vallen onder het reglement 1988 kan dit alleen op 55, 60 en 65 jaar. Voor degenen die vallen onder het reglement 2004 alleen op 55 jaar. Voor deze categorie zijn de opties 60 en 65 jaar vervallen.

Vraag: Kan het flexioenkapitaal worden afgekocht.

Antwoord: Nee, de flexioenregeling is onderdeel van de pensioenregeling en kan derhalve niet worden afgekocht. In zowel het reglement 1998 als het reglement 2004 is een afkoopverbod opgenomen.

Vraag: Wat gebeurd er bij overlijden van de deelnemer?

Antwoord:

  • Vóór aanwending flexioenkapitaal
    Bij overlijden van de deelnemer vóór aanwending van het flexioenkapitaal kan de achterblijvende partner kiezen voor:
    • Een direct ingaand tijdelijk nabestaandenpensioen, dat wordt uitgekeerd tot uiterlijk de 65-jarige leeftijd
    • Een levenslang nabestaandenpensioen.
  • Ná aanwending flexioenkapitaal
    Bij overlijden ná ingang van de flexioenuitkering komt alleen bij de levenslange optie een aanvullend nabestaandenpensioen tot uitkering.

Contact


Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Berghaven 16
3151 HB Hoek van Holland
Contact opnemen
Blue Sky Group

Pensioenadministrateur

Blue Sky Group

Telefoonnummer: +31(0)204266390

(ma t/m vrij van 08.30-17.00)

 

Email: bpl@blueskygroup.nl

Prof. E.M. Meijerslaan 1 | 1183 AV Amstelveen

Postbus 123 | 1180 AC Amstelveen

 

Bestuurbureau BPL

Voor overige vragen die buiten de scope vallen van Blue Sky Group

Bestuurbureau BPL

Directeur bestuursbureau BPL:

Rajesh Grobbe: 
R.Grobbe@loodswezen.nl

 

Bestuursadviseur:

Paul Hogendorf
P.Hogendorf@loodswezen.nl

 

Email: bpl@loodswezen.nl

Postbus 830

3000 AV Rotterdam

Actueel nieuws


Nieuws

19 oktober 2020 - Dekkingsgraad september 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 94,0% (was eind augustus 2020 95,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 96,3% (was eind augustus 2020 96,7%).


13 oktober 2020 - Vacature BPL-bestuur.

Op maandag 12 oktober zijn alle registerloodsen aangeschreven betreffende de vacature binnen het BPL-bestuur. Aangezien het bestuur waarde hecht aan een goede regioverdeling aan de bestuurstafel en tevens de diversiteit binnen het bestuur wenst te bevorderen, ontvangen de registerloodsen uit de regio Amsterdam-IJmond van onder de 37 jaar een separate oproep om zich vooral ook kandidaat te stellen.

 

 

 


29 september 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)