Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 27 maart 2020

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw pensioen vanwege de uitbraak van het coronavirus. In dit bericht geven wij u een update. 

Half februari 2020 werd duidelijk dat het coronavirus ook buiten de Chinese landsgrenzen was uitgebroken. Aandelenmarkten zijn hier wereldwijd sterk door geraakt en de rente is verder gedaald. Hierdoor is de dekkingsgraad sterk gedaald. De actuele dekkingsgraad ultimo februari 2020 bedroeg 96,3%, een daling van 5,2% t.o.v. eind januari. Omdat de aandelenmarkt ook in maart weer een sterke daling liet zien, heeft het bestuur op 19 maart een extra overleg gehad met BlackRock, onze fiduciair beheerder. Op die dag stond de dekkingsgraad op circa 90%. Aangezien het pensioenfonds een lange termijn belegger is met lange termijn verplichtingen zien we nog geen aanleiding om het strategisch beleggingsbeleid te wijzigen. Ondanks dat de beleggingsportefeuille in waarde is gedaald (24 maart was het belegd vermogen ± € 910 mln.), is men nog niet buiten de bandbreedtes van het strategisch beleggingskader getreden. De portefeuille-constructie heeft gedaan wat het moest doen. We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, op dit moment lijkt de aandelenmarkt weer wat rustiger.

Wat betekent dit voor uw pensioen?
Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad:

 • Geen effect op uw pensioenuitkering. Wij blijven uw pensioenuitkering betalen. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen;
 • Geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen;
 • Indexeren mag niet. Vanwege het financieel toetsingskader is het verlenen van toeslagen toegestaan indien de beleidsdekkingsgraad zich boven de 110% bevindt. Dit is momenteel niet aan de orde, de beleidsdekkingsgraad is ultimo februari 2020 101,5%. 

Wat gebeurt er als de dekkingsgraad blijft dalen?
Als de dekkingsgraad zo blijft of verder daalt dan heeft dit wel gevolgen voor uw pensioen. De beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar is hiervoor relevant.

Zakt de dekkingsgraad tot onder het niveau van de kritische dekkingsgraad (93,3%), dan treedt het crisisplan inwerking.

Het BPL heeft de volgende maatregelen ter beschikking om uit een crisissituatie te herstellen:

a) Het niet (volledig) toekennen van toeslagen;
b) Het aanpassen van het beleggingsbeleid;
c) Het verhogen van de premiemarge;
d) Korting van pensioenaanspraken en –rechten.

Het bestuur ziet het korten van pensioenaanspraken- en rechten als uiterste noodmaatregel om binnen de van toepassing zijnde hersteltermijnen uit herstel te komen, indien de andere maatregelen zijn ingezet of het bestuur, na afweging van alle belangen en na overleg met de NLc-Ledenvergadering, heeft besloten deze maatregelen niet in te zetten.

Wat doet het bestuur tegen de impact van het coronavirus?
Het pensioenfonds neemt bewust beleggingsrisico’s om rendement te kunnen maken en gaat er vooralsnog van uit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn te overzien is. We houden de ontwikkelingen op korte termijn vanzelfsprekend nauwlettend en kritisch in de gaten om snel te kunnen reageren als dat nodig is.

Monitoring van de beleggingsportefeuille
In de huidige markten wil BlackRock zo goed mogelijk communiceren over de laatste ontwikkelingen. Dit doen ze langs verschillende kanalen. Het bestuur laat zich dan ook via deze diverse kanalen informeren. Om hier een beeld van te krijgen treft u onderstaand een opsomming aan van de informatiekanalen waar het bestuur gebruik van maakt, dit staat nog los van de wekelijkse calls met de fiduciair beheerder, beleggingsadviseur en het dagelijks contact dat het bestuursbureau met BlackRock heeft.

 • Daalder op Dinsdag: Middels Daalder op Dinsdag (nieuwsbericht) worden we op de hoogte gehouden van relevante marktontwikkeling vanuit Nederlands perspectief;
 • BlackRock Weekly: Dit betreft de wekelijkse macrovisie van BlackRock’s Investment Institute;
 • Daalder op Donderdag: Ook middels Daalder op Donderdag (call) worden we op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Dit betreft de wekelijkse update over het coronavirus en de gevolgen daarvoor voor de wereldeconomie. 

Uitbestede partijen
Uw pensioenfonds heeft bijna alles uitbesteedt. Bij alle uitbestede partijen zijn corona-maatregelen van toepassing.

We zien dat we met professionele partijen werken waarbij dit soort situaties, hoe te handelen, reeds op papier omschreven waren. Één van de partijen zit bijvoorbeeld in fase 3, zijnde thuiswerken en heeft ook een fase 4, hoe te handelen indien de bezetting halveert. Ook uw bestuur heeft dit soort procedures omschreven.

Het bestuur heeft een zogenaamd “Corona-dossier” opgesteld waarin al het bestuurlijk handelen rondom deze crisissituatie wordt bijgehouden.

Continuïteit BPL
Een situatie zoals nu komt nooit gelegen. Voor het BPL gaat het werk ook gewoon door, zo zijn we nog bezig met de laatste activiteiten betreffende de transities, loopt er een visitatietraject en zitten we volledig in het jaarwerktraject. Dit staat nog los van alle activiteiten die zich ontplooien vanwege de huidige crisis waarmee we te maken hebben. Ook het bestuur heeft zijn maatregelen getroffen om de continuïteit van de bestuurlijke processen te waarborgen. Denk hierbij aan het volgende:

 • Vergaderingen worden via Teams gehouden, op deze manier kunnen we middels video-conferencing met elkaar in contact blijven of middels een conference call;
 • Bestuursleden verrichten hun taken zoveel mogelijk vanuit huis;
 • Seminars en fysieke afspraken vinden momenteel geen doorgang meer;
 • De leden van het Verantwoordingsorgaan en Visitatiecommissie worden via conference calls gefaciliteerd om hun werkzaamheden te kunnen blijven verrichten;
 • De ondersteuning (bestuursbureau) werkt separaat van elkaar. Het bestuursbureau is overigens gewoon bereikbaar voor eventuele vragen. 

Het bestuur zorgt er op deze wijze voor dat het BPL draaiende blijft. Tot op heden zijn er nog geen zogenaamde “key persons” (sleutelfiguren) uitgevallen. Om dit risico te mitigeren worden alle werkzaamheden gedekt door ten minste twee personen.

Continuïteit pensioenadministratie
Per 1 januari 2020 is Blue Sky Group onze nieuwe pensioenadministrateur. Ook zij hebben de benodigde maatregelen getroffen om de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Onderstaand krijgt u een inzage in hetgeen dat zij hebben ingeregeld om de dienstverlening voort te zetten.

Voorbereiding 
In de aanloop naar de crisis is een multidisciplinair team ingericht om de organisatie voor te bereiden op de gevolgen van het coronavirus. Het team overlegt dagelijks om de laatste ontwikkelingen te bespreken, maatregelen vast te stellen en acties uit te zetten en te monitoren.
 
Alle medewerkers van Blue Sky Group (BSG) kunnen thuis of op een andere locatie werken via de virtuele werkomgeving. In de afgelopen periode is hier extra mee geoefend en is ervoor gezorgd dat alle medewerkers over de juiste apparatuur beschikken om de thuiswerkplek zo goed mogelijk in te richten. Het belteam, dat de deelnemers te woord staat, en de medewerkers die de post verwerken, zijn met twee deelteams afwisselend een week op kantoor werkzaam.
 
Ook de uitbestedingspartners zijn erop ingericht om een beheerste bedrijfsvoering te waarborgen. BSG heeft de monitoring hiervan geïntensiveerd, waarbij de conclusie is dat zij goed zijn voorbereid en waar nodig adequate additionele maatregelen nemen.

Personeel
De medewerkers tonen enorme betrokkenheid, inzet en flexibiliteit. Het is voor iedereen wennen om buiten de kantooromgeving op een goede manier het werk voort te zetten. Zeker als dit werk gecombineerd moet worden met de zorg voor kinderen, die nu niet naar school of de kinderopvang kunnen. Dit resulteert in aangepaste werktijden om zo veel mogelijk van het reguliere werk te kunnen doen. Op deze manier kan BSG de bedrijfsvoering op een goede en verantwoorde manier voortzetten.


Communicatie
De contactpersonen voor het bestuur en bestuursbureau zijn vanuit huis ook bereikbaar. Daarnaast houden zij BPL proactief op de hoogte van zaken die van belang zijn.
 
BSG vindt het belangrijk dat deelnemers hen goed kunnen bereiken en dat ze op hoogte worden gehouden van de impact van de gebeurtenissen op hun pensioen. BSG is gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen, maar fysieke afspraken kunnen nu niet meer plaatsvinden.
 
Verdere voorzorgsmaatregelen
BSG is voorbereid op mogelijk verdergaande gevolgen van het coronavirus. Het bedrijfscontinuïteitsplan voorziet hier in algemene zin in. Onderdeel hiervan is de beschikbaarheid van data en onze uitwijklocatie, waarbij speciale aandacht is voor continuïteit van de pensioenuitkeringen. Daarnaast treft BSG specifieke voorzorgsmaatregelen voor deze situatie, vooral gericht op het langdurig niet beschikbaar zijn van het kantoorgebouw. Zo kunnenmedewerkers van het belteam ook thuis werken op basis van terugbelverzoeken.

Van, voor en door
Uw bestuur hoopt met bovenstaande een indruk te geven hoe uw pensioenfonds ervoor staat en wat we proberen te doen om in deze omstandigheden toch de continuïteit te waarborgen en uw pensioenuitkering en -aanspraken veilig te stellen.

Wij wensen iedereen veel sterkte en eventueel beterschap.

Robert de Jonge

Voorzitter BPL