Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL) is een zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij beslissen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn als pensioenfonds verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Wat dit precies betekent, leggen wij hierna aan u uit.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • alle deelnemers (en andere aanspraak- en uitkeringsgerechtigden) van het pensioenfonds;
 • alle leden van onze fondsorganen;
 • alle bezoekers van onze website;
 • iedereen die contact met ons opneemt.

Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?

 • Wij ontvangen rechtstreeks van u persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering en administratie van uw pensioen. Wij krijgen ook gegevens wanneer u een e-mail stuurt, belt, een contactformulier invult of onze website bezoekt. Uw (persoons)gegevens worden via een beveiligde verbinding in een afgeschermde omgeving geleverd;
 • Wij ontvangen ook persoonsgegevens van (semi-)overheidsinstanties.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken van alle deelnemers in het pensioenfonds in elk geval deze persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres- en woonplaatsgegevens;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat (bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap verwerken wij ook de gegevens van uw partner);
 • financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, (pensioengevende) salarisgegevens, opgebouwd en/of uit te keren pensioen;
 • gegevens over een mogelijke deeltijdfactor of een dienstbetrekking in loondienst;
 • Burgerservicenummer (BSN).

Wanneer bij ons bekend, c.q. wanneer van toepassing, verwerken wij ook:

 • gegevens over de mate van arbeidsgeschiktheid, inclusief arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • handtekening;
 • biometrische gegevens, als u een kopie van uw identiteitsbewijs heeft verstrekt;
 • datum van uw huwelijk, aanvang geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding;
 • gegevens van een echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap danwel gezamenlijke huishouding;
 • gegevens van uw (ex)partners(s) en uw eventuele kinderen, waaronder naam, geboorte- en overlijdensdatum, geslacht, adres bankrekeningnummer en Burgerservicenummer;
 • uw toestemming wanneer u nieuwsbrieven wenst te ontvangen;
 • gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres of, afhankelijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op onze website die door bezoekers wordt opgevraagd;
 • gegevens over in- en uitgaande waardeoverdracht;
 • ingangs- en einddatum van uw pensioen of uitkering.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn dit de volgende grondslagen:

 • Wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
  • de Wet verplichte beroepspensioenregeling (o.a. de verplichtstellingsbeschikking);
  • de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.
 • Uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
  • het Pensioenstatuut 2015 (het reglement dat van toepassing is tussen u en het pensioenfonds);
  • de statuten van BPL;
  • de pensioenverordening voor registerloodsen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van:

 • uw toestemming;
 • een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of dagelijks beheer van het pensioenfonds);
 • het uitvoeren/nakomen van (contractuele) verplichtingen/afspraken.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Als dat noodzakelijk is worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:

 • interne verstrekkingen tussen BPL en de administrateur;
 • toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 • Belastingdienst;
 • andere (semi-)overheidsinstanties, zoals CBS en UWV;
 • derden die wij inschakelen om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij. Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Verwerking buiten de Europese Unie

Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Unie. In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen, die voldoen aan de Europese maatstaven voor beveiliging van persoonsgegevens op grond van de AVG.

Uw rechten

Op grond van de AVG hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken:

 • Recht op inzage: U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de verwerking van uw persoonsgegevens en informatie te ontvangen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Recht op correctie, verwijdering en beperking: U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie van onjuiste of verouderde persoonsgegevens te verkrijgen, uw persoonsgegevens bij ons te laten wissen, of uw persoonsgegevens te verkrijgen, uw persoonsgegevens bij ons te laten wissen, of uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden niet meer te gebruiken. Verder, en met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, heeft u ook het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. 
 • Recht op overdraagbaarheid (ook bekend als recht op dataportabiliteit): U heeft in sommige gevallen het recht om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen, en deze aan anderen over te dragen. Dit kan op basis van dwingende redenen die verbanden houden met uw bijzondere situatie en dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving.
 • Recht van bezwaar: U kan in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan op basis van dwingende redenen die verband houden met uw bijzondere situatie en in overeenstemming zijn met de relevante wetgeving.

U kunt een beroep doen op deze rechten. Houdt u er wel rekening mee, dat wij als pensioenfonds gehouden zijn om de pensioenregeling voor u uit te voeren. Daartoe zijn wij zelfs wettelijk verplicht. Wij hebben dus altijd bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact op met onze privacy officer. Dien uw beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht.

Twee voorbeelden

U kunt bij voorbeeld gebruik maken van uw rechten wanneer u

 • wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u een beroep doen op het recht van inzage;
 • van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld. U kunt dan een beroep doen op het recht van rectificatie.

Klacht en bezwaar

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over het honoreren van uw rechten dan kunt u een klacht bij ons indienen. Neem dan contact op met onze Privacy Officer. Dien uw klacht altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht. Als u niet tevreden bent over onze reactie op uw klacht , dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mocht uw bezwaar uiteindelijk niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Intrekken van verleende toestemming

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming kunt u uw toestemming voor deze verwerking op elk gewenst ogenblik intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de voorafgaande verwerking en wij kunnen mogelijkerwijs nog steeds berusten op een andere rechtsgrond voor de verwerking van de betrokken persoonsgegevens.

Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een verzoek met uw reden richten aan:

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 830
3000 AV ROTTERDAM

Wij reageren binnen een maand inhoudelijk op het door u ingestelde verzoek. Deze termijn wordt opgeschort indien aanvullende informatie van u of een derde dient te worden verkregen.

Wij hebben de mogelijkheid om de reactietermijn op drie maanden te zetten indien het een complex verzoek betreft of het verzoek onderdeel uitmaakt van een bulkverzoek (grote hoeveelheid betrokkenen met hetzelfde verzoek). Over een reactietermijn van meer dan een maand zal u steeds tijdig worden geïnformeerd. Wij hebben de mogelijkheid om een verzoek te weigeren indien uw verzoek buitensporig of ongegrond is. Hier wordt u dan door ons over geïnformeerd.

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, worden die pas aan u verstrekt als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen.

Voor het uitvoeren van het Pensioenstatuut 2015 hebben we uw gegevens nodig. Voor dit gebruik kunt u zich niet afmelden. Anders kunnen we ons niet houden aan de wettelijke regels.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens. Daarnaast houden wij ons ten minste aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en is er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn technisch noodzakelijke cookies om onze website van het pensioenfonds goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy.
Via analytische cookies houden we informatie bij over het gebruik van de website, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen. Wij hebben aandacht besteed aan het bewaken van privacy en beschermen van uw gegevens. Dit betekent dat wij niet uw persoonlijke gegevens en gedrag kunnen herleiden en er dus geen toestemming benodigd is. Deze cookies plaatsen wij altijd.

Naast functionele en analytische cookies kunnen ook andere websites cookies plaatsen. Dit zijn cookies die u de beste persoonlijke ervaring geven op onze website en daarbuiten. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Tracking pixel

Wij maken ook gebruik van tracking pixels. Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel bij 1 pixel) dat we in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) plaatsen. Daarmee kunnen we zien of een e-mail gelezen wordt.

Privacy Officer

BPL heeft een privacy officer aangesteld. De privacy officer ziet toe op de naleving van de wettelijke regels en beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

Contact

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer.

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 830
3000 AV ROTTERDAM

Email: r.grobbe@loodswezen.nl

Wijzigingen

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van 30 mei 2022.