Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
A-factor
A-factor

De factor die de hoogte van de pensioenaangroei aangeeft in een bepaald jaar. De pensioenuitvoerder moet elk jaar de A-factor opgeven. De A-factor is nodig om de fiscale jaarruimte te berekenen voor de aftrek van betaalde lijfrentepremies.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (Abtn)
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (Abtn)

Pensioenfondsen moeten op basis van de Pensioenwet (PW) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB) een actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) opstellen, waarin algemene criteria zijn opgenomen die aangeven waar een pensioenfonds zijn (financieel) beleid op baseert. De Abtn gaat in op:

  • interne beheersingssysteem;
  • administratieve organisatie en interne controle;
  • procedures en criteria voor aansluiting bij het fonds;
  • aanspraken van deelnemers;
  • risico’s;
  • financiële opzet;
  • financiële sturingsmiddelen.
Actuele dekkingsgraad
Actuele dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële situatie en geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en verplichtingen.

Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene Ouderdomswet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet regelt de ouderdomsvoorziening waarop iedere Nederlander vanaf zijn/haar AOW-ingangsdatum (voorheen 65 jaar maar inmiddels jaarlijks stijgend gerelateerd aan het geboortejaar). recht heeft. Iedere Nederlander die tussen zijn of haar 15e en 65e levensjaar in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op. Wanneer iemand gedurende deze periode in het buitenland woont, heeft dit gevolgen voor de AOW-uitkering.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verordening die vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt waarin eisen worden gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens.

ALM (Asset Liability Management)
ALM (Asset Liability Management)

De term asset liability management (ALM) wordt gebruikt in de beleggerswereld en is te omschrijven als: het proces van het verkrijgen van inzicht in de onderlinge afhankelijkheden in de ontwikkeling van rechten en verplichtingen van een organisatie. Het uitvoeren van een ALM-studie kan een pensioenfonds behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste beleggingsmix.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uitkering, verbonden aan de pensioenregeling, die uitgekeerd wordt als een Loods tijdens zijn/haar arbeidzame leven arbeidsongeschikt wordt.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met het houden van gedragstoezicht op de financiële markten en financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen.

Beleidsdekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Hierdoor worden schommelingen in de maanddekkingsgraden opgevangen. Voor het pensioenfonds is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beleid.

Beroepspensioenfonds
Beroepspensioenfonds

Pensioenfonds voor beoefenaren van een bepaald beroep. Alle beroepsgenoten zijn verplicht om aan de regeling deel te nemen. De Wet verplichte beroepsregeling is van toepassing op beroepspensioenfondsen.