Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De 'Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen' is het fonds voor registerloodsen.

Het is een beroepspensioenfonds voor alle loodsen die ingeschreven staan in het Loodsenregister en zijn pensioengerechtigden.

Een registerloods zorgt ervoor dat schepen veilig en vlot, van en naar, de Nederlandse havens en de aan de rivier de Schelde gelegen havens, worden geloodst.

Geschiedenis

Bij de start op 1 september 1988 zijn deelnemer geworden de registerloodsen die op die datum ingeschreven waren in het Loodsenregister als bedoeld in de Loodsenwet. Tot laatstgenoemde datum zijn betrokkenen deelnemer geweest aan de ABP-regeling. Op grond van een verordening is het BPL aangewezen...


Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit zeven bestuursleden, waarvan 2 ex-registerloods zijn. Deze bestuursleden worden benoemd, treden af of worden ontslagen volgens de in de Pensioenverordening registerloodsen en statuten van BPL vastgelegde regels.


Samenstelling

Hieronder vindt u de samenstelling van Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen.


Uitbesteding

BPL is een beroepspensioenfonds. De wijze waarop de daaruit voortvloeiende risico’s worden beheerst is vastgelegd in een wettelijk voorgeschreven actuariële en bedrijfstechnische nota. Een deel van de aanspraken is herverzekerd.


Organigram

Organigram van het BPL


Verantwoordingsorgaan

Rechten en bevoegdheden verantwoordingsorgaan


Intern toezicht

De visitatiecommissie heeft tot taak:


Missie

Het BPL voert de door de NLc vastgestelde pensioenregeling uit en streeft ernaar om alle huidige en toekomstige belanghebbenden te voorzien van de pensioenuitkeringen, zoals in de Pensioenstatuten zijn vastgelegd. Het BPL is van, voor en door (ex-)loodsen en handelt klantgericht, kostenbewust,...


Visie

Het BPL is een pensioenfonds van, voor en door (ex-)loodsen en onderhoudt nauw contact met de beroepsgroep. Hierbij hecht het BPL veel waarde aan transparante communicatie over de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten, de toekomstige pensioenopbouw en eventuele indexatie en kortingen van...


Strategie

Het bestuur heeft de navolgende beleidsuitgangspunten geformuleerd om de uit de missie voortvloeiende doelstelling te kunnen verwezenlijken: