Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid wordt gevoerd in overeenstemming met de prudent-person regel, conform hetgeen ter zake bij of krachtens de wet is bepaald. De waarden worden belegd in het belang van (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en andere pensioengerechtigden.


Premiebeleid

De Pensioenstatuten zijn voorwaardelijke geïndexeerde middelloon regelingen, waarbij een voor elke deelnemer voor hetzelfde deelnemersjaar gelijke pensioengrondslag en pensioenpremie geldt.


Indexatiebeleid

De indexatieverlening is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Deze toeslagverlening is voorwaardelijk. Het besluit tot toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur genomen. BPL probeert uw opgebouwde pensioen te verhogen met de ontwikkeling van de Consumenten...


Communicatiebeleid

Een beroepspensioenfonds als BPL, bestuurd door (ex-)loodsen, voelt zich natuurlijk nauw betrokken bij zijn (oud)beroepsgenoten. En daarmee hecht het als vanzelfsprekend ook veel waarde aan communicatie over de pensioenregeling en de praktische consequenties die deze regeling voor (ex-)loodsen...


Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van een fonds dient tenminste gelijk te zijn aan het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de VEV is sprake van een tekortsituatie en dient het bestuur van het fonds, conform het ter zake bij of krachtens de wet bepaalde, een herstelplan...


Crisisplan

Het bestuur heeft een financieel crisisplan opgesteld. In dit plan staat beschreven welke sturingsmiddelen tijdens een financiële crisis mogelijk kunnen worden ingezet. Dit financieel crisisplan is door het bestuur van BPL vastgesteld en wordt jaarlijks getoetst op actualiteit en indien nodig...


Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Het bestuur heeft het MVB-beleid (Environmental, Social en Governance) vastgelegd. Het bestuur ziet het MVB-beleid als een iteratief proces, waarvan het uiteindelijke eindpunt nog niet is bereikt. Het pensioenfonds wil gedurende het proces komen tot een volledig MVB-beleid. Gelijktijdig...


Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over hoe u wij u te woord hebben gestaan of over een beslissing die wij hebben genomen over uw pensioen. U kunt dan een klacht indienen. Op deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.


Compliance & gedragscode

Compliance is het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, alsmede van interne procedures en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en integriteit van BPL wordt aangetast.