Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 17 november 2022

Graag informeren wij u dat het bestuur heeft besloten om de pensioenen te verhogen. Het gaat hierbij om twee verhogingen; een verhoging met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 en een verhoging per 1 januari 2023. Alle belanghebbenden ontvangen hierover binnenkort ook een brief.

De hoogte van de extra indexatie per 1 januari 2022
We hebben besloten om de pensioenaanspraken en -rechten per 1 januari 2022 extra te verhogen met 2,69%. De prijsindex steeg deze periode (september 2020 – september 2021) ook met 2,69%. Dat is het maximum dat we per 1 januari 2022, binnen de aangepaste regels, konden verhogen en dat hebben we gedaan.

Pensioengerechtigden ontvangen de extra verhoging van de pensioenrechten vanaf de betaling van december 2022. Dit inclusief een éénmalige nabetaling voor de periode januari tot en met november 2022.

Indexatie per 1 januari 2023
Ook hebben we besloten om de pensioenaanspraken en -rechten per 1 januari 2023 te verhogen met 11,3%. De prijsindex steeg in deze periode (september 2021 – september 2022) met 14,53%.

De pensioengerechtigden ontvangen deze tweede verhoging van het pensioen vanaf januari 2023. Voor de actieve en gewezen deelnemers zullen de eerste en tweede verhoging zichtbaar zijn vanaf februari 2023 via www.mijnpensioenoverzicht.nl en worden verwerkt in het Uniform Pensioenoverzicht 2023.

Waarom is er meer ruimte voor indexatie mogelijk?
Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel, zijn door de overheid voor 2022 de regels voor indexatie verruimd. Door de versterkte financiële positie kon het BPL, op basis van deze nieuwe regels (AMvB),  extra indexatie per 1 januari 2022 toekennen en per 1 januari 2023 de pensioenen grotendeels mee laten stijgen met de prijsindex.

Aan de extra indexatie is een voorwaarde verbonden
Een belangrijke voorwaarde is dat door de NLc ledenvergadering is aangeven dat het uitgangspunt is om de pensioenen straks mee te nemen naar de nieuwe pensioenregeling onder het nieuwe pensioenstelsel. Dit noemen we ook wel ‘invaren’.

Evenwichtige belangenafweging
We hebben de belangen van onze deelnemers en pensioengerechtigden zorgvuldig afgewogen. We zijn van mening dat het besluit evenwichtig is. We laten zien hoe we dat hebben bekeken.

Bij elk besluit kijken we naar de gevolgen voor alle deelnemers.

Door de pensioenen extra te indexeren krijgen pensioengerechtigden er direct meer geld bij. Het is de doelstelling van BPL om een waardevast pensioen na te streven. De pensioenen zijn jarenlang niet of slechts gedeeltelijk omhoog gegaan. Iedereen die een pensioen ontvangt voelde dat in zijn of haar portemonnee. Nu de pensioenen omhoog gaan, merken zij dat direct. Dit verbetert de koopkracht.

Ook de opgebouwde pensioenen van Loodsen die nog niet met pensioen zijn, gaan omhoog. Het in de toekomst uit te keren pensioen neemt daardoor toe. Omdat de dekkingsgraad door de extra toeslagverlening afneemt, neemt echter het toekomstig indexatiepotentieel af.

Per saldo leidt de extra toeslagverlening tot een beperkte verschuiving tussen de verschillende generaties. Dit blijkt ook uit de volgende grafieken, waarin het pensioenresultaat wordt weergegeven. Het pensioenresultaat is vastgesteld op basis van wettelijke rekenregels en is een maatstaf voor de mate waarin het pensioen meegroeit met de prijsontwikkeling. Dit pensioenresultaat is een maatstaf die rekening houdt met het pensioen over de hele levensduur en houdt dus ook rekening met mogelijke toekomstige indexaties. Daarbij worden 2.000 toekomstscenario’s doorgerekend. In de volgende grafieken is de mediaan weergegeven (pensioenresultaat in 50% van de scenario’s) en het slecht weer (pensioenresultaat in de 5% slechtste scenario’s).

Uit de grafiek blijkt dat extra indexatie op lange termijn, gemeten over de hele levensduur (dus inclusief toekomstige indexaties), een positief effect oplevert voor pensioengerechtigden en een beperkt negatief effect voor actieve Loodsen.

Overgang naar het nieuwe stelsel
Wij zijn nog steeds voornemens om per 1 januari 2025 over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Door nu te indexeren is er minder geld te verdelen op het moment waarop we overgaan naar het nieuwe stelsel. Om te voorkomen dat we straks onvoldoende buffers hebben en we daardoor bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel direct moeten korten of de reserves niet op het gewenste niveau kunnen vullen, hebben we vanuit prudentie overwegingen voor de dekkingsgraad een ondergrens gesteld van 115%. Mocht komend jaar blijken dat we voldoende overschot hebben dan zal dat worden meegewogen in het indexatiebesluit voor 1 januari 2024.

Conclusie
Wij zijn van mening dat de toegekende toeslagen tijdens de huidige transitiefase evenwichtig zijn, gegeven de doelstelling van BPL om een waardevast pensioen na te streven, de toeslagachterstand op dit moment, de huidige dekkingsgraad, de impact die de voorgestelde wijze van toeslagverlening heeft op het pensioenresultaat van de verschillende groepen deelnemers en de impact die de voorgestelde wijze van toeslagverlening heeft op de verdeling van het vermogen bij het invaren van het opgebouwd pensioen in het nieuwe stelsel. Daarbij hebben we tevens de consequenties van het onverhoopt niet invaren van het opgebouwd pensioen meegewogen.