Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Gepubliceerd op 30 juni 2024

In dit artikel wordt het invaren nader toegelicht. Het BPL is voornemens om per 1 januari 2025 in te varen.

Op dit moment bouwen loodsen gedurende de periode dat ze werken een pensioenaanspraak op. Dit betekent dat u er van uit kan gaan dat u, wanneer u met pensioen gaat, een bepaald bedrag per maand zal ontvangen van BPL.

Nu gaat BPL invaren. Dat houdt in dat al het geld dat BPL op dit moment aan kapitaal heeft, zo evenwichtig mogelijk wordt verdeeld over alle deelnemers en pensioengerechtigden. Dit wordt uw startkapitaal. Dit proces van het omzetten van de aanspraken en rechten in kapitaal gaat via een collectieve interne waardeoverdracht.

Uw kapitaal groeit als u blijft werken, omdat u in dat geval maandelijks premie inlegt. Daarnaast groeit uw kapitaal als de beleggingen van BPL rendement opleveren. Na het invaren heeft BPL wel minder buffer over om economische klappen mee op te vangen. Hierdoor kan uw kapitaal ook minder worden als het minder goed gaat met de beleggingen. De bewegelijkheid van de uitkering wordt wel beperkt doordat BPL werkt met de solidaire regeling.

Ieder pensioenfonds mag in de nieuwe pensioenregeling kiezen voor een flexibele of een solidaire premieregeling. BPL voert een solidaire premieregeling uit. Dat betekent dat er een solidariteitsreserve komt. Dit is een reserve die, zolang die toereikend is, uw uitkering aanvult indien het economisch slecht gaat. Dit voorkomt dat uw uitkering gekort moet worden in de toekomst bij een slechtweer scenario. Uiteraard is dit risico niet geheel te vermijden bij een zeer slechtweer scenario of indien de reserve niet meer toereikend is.

De manier waarop het geld wordt verdeeld onder de deelnemers en pensioengerechtigden verschilt per pensioenfonds. Er zijn twee methoden om deze verdeling te doen. Bij BPL gebruiken we de standaardmethode. Dat houdt in dat iedere deelnemer het kapitaal krijgt dat in verhouding staat met de laatst berekende verdeling van de aanspraken. De andere methode om de verdeling te doen is de value based asset- methode, ofwel VBA-methode. Het BPL heeft ervoor gekozen te werken met de standaardmethode. Deze standaardmethode rekent de al opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten om naar persoonlijke pensioenvermogens in de solidaire premieregeling. Daarbij worden de verhoog- en verlaagregels van het huidig financieel toetsingskader benaderd door een tekort of overschot in een spreidingstermijn van 10 jaar (default) toe te delen aan iedereen in het deelnemersbestand.

In de nieuwe pensioenregeling is invaren de norm. Alleen met erg goede argumenten kan een pensioenfonds hiervan afwijken. Dit kan te maken hebben met een bijstortregeling, onvoorwaardelijke indexatie-afspraak of voor pensioenfondsen die al gesloten zijn (dus geen actieve deelnemers meer hebben). In het geval van BPL heeft de Nederlandse Loodsencorporatie verzocht om in te varen op 1 januari 2025 en de deelnemers die hiervan nadeel ondervinden te compenseren.

Evenwichtigheid
Het bestuur heeft transitie in zijn geheel beoordeeld op evenwichtigheid. Door deze compensatieregeling zal geen enkele deelnemer een onevenwichtig nadeel ondervinden van het invaren. Daarmee vindt het invaren op een evenwichtige wijze plaats. Wel is het zo dat door de compensatieregeling er minder overblijft om in zijn geheel te verdelen over de gehele populatie.

We streven ernaar om in het 4e kwartaal van 2024 u te informeren over uw voorlopige persoonlijk pensioenvermogen en in het 1e kwartaal van 2025 over het definitieve bedrag.