Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Privacy Statement


Privacy Statement

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (het BPL) verzorgt de pensioenregeling voor de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en hun nabestaanden. Ontvangt u pensioen of heeft u pensioenopbouw bij het BPL, dan zijn uw persoonsgegevens bekend. Niet alleen bij ons, maar ook bij de onderstaande partijen:

 • PGGM – pensioenadministrateur;
 • Robeco – de uitvoerder van de gesloten flexioenregeling;
 • Sprenkels & Verschuren B.V – de actuaris (premieberekening en de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen).

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. U kunt er dan ook op vertrouwen dat wij hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan en uw gegevens adequaat zijn beveiligd.

De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. Het BPL voldoet aan de eisen van de AVG. In deze verklaring leest u hoe.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegeven zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Daarbij kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook aan uw pensioengegevens. Wij registeren onder andere de volgende gegevens van (ex-)deelnemers, pensioengerechtigden en hun nabestaanden:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Pensioengegevens
 • Eventuele deeltijddienstverband
 • Een door de keuringsarts afgegeven verklaring van medische ongeschiktheid voor de zeevaart
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld IBAN)
 • Gegevens over verwantschap(pen) (bijvoorbeeld informatie over uw (ex-)partner en/of kinderen)
 • Huwelijksgegevens (bijvoorbeeld huwelijksakte, samenlevingsovereenkomst)
 • Gegevens over uw pensioenuitkering of -aanspraken
 • Gegevens uit rechtstreeks (telefonisch) contact
 • Gegevens van de NLc
 •  IP-adressen
 • Gegevens over klachten/geschillen

Deze gegevens krijgen wij van u, van de NLc, van de regio, of van uw gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens).

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle personen, en hun eventuele partners en kinderen, die pensioen bij ons opbouwen, hebben opgebouwd of die een pensioen van ons ontvangen. Daarnaast registreren wij de persoonsgegevens van de leden van de bestuurlijke organen van het pensioenfonds, contactpersonen van de NLc en de regio’s, de toezichthouders, leveranciers en andere personen/bedrijven die werkzaamheden voor ons uitvoeren.

Voor welk doel gebruiken wij persoonsgegevens?

Het BPL vindt dat gegevens van of over u uw eigendom zijn. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u of de maatschap deze aan ons heeft verstrekt, of waarvoor wij de gegevens van u hebben verzameld. Hieronder beschrijven wij deze doelen:

 • Om de pensioenregeling te kunnen uitvoeren;
 • Om aan de verplichtingen uit de wet te voldoen, bijvoorbeeld de Wet verplichte beroepspensioenregeling of de Wet op de Loonbelasting;
 • Om te kunnen reageren op uw vraag, suggestie of klacht;
 • Wanneer u heeft aangegeven een (digitale) nieuwsbrief van ons te willen ontvangen;
 • Om analyses te doen voor statistische doeleinden. Hiervoor worden uw gegevens zo vastgelegd, dat het niet mogelijk is uw individuele gedrag te herleiden uit deze informatie;
 • Voor fraudepreventie.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als de wet verplicht om gegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale wetgeving of de Wet verplichte beroepspensioenregeling), dan gebeurt dit. Tenslotte kunnen wij uw gegevens ook langer bewaren voor ons archief, als dat nodig is om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. In dat geval treffen wij de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden) te laten corrigeren, te laten beperken of (definitief) te laten verwijderen. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden niet meer te gebruiken. Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een verzoek met uw reden richten aan:

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Postbus 830
3000 AV ROTTERDAM

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, worden deze pas aan u verstrekt als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen.

Houd u er rekening mee dat wij uw gegevens wel nodig zijn om uw pensioen te kunnen regelen.

Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan, verplicht en/of noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het Pensioenregister of in geval van fraude. Ook dan worden uw gegevens alleen in overeenstemming met de AVG en de Pensioenwet gebruikt.

Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor BPL en medewerkers van uitvoerende partijen voor zover dat voor uitoefening van hun diensten noodzakelijk is. Wij zorgen ervoor dat derden geen ongeoorloofde toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Gebruik cookies op de website

Onze website www.bploodsen.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een stukje tekst dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer. Ook wordt er met de cookies geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies en wanneer toestemming nodig?

Onze website kent de volgende cookies:

Functionele cookies: deze cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Analytische cookies: via deze cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek van de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Ook hiervoor hoeft u geen toestemming te geven.

Cookies uitschakelen: Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

Wijziging van de privacyverklaring

Het BPL houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend passen wij zo nodig de privacyverklaring aan op basis van wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Hoek van Holland, 15 maart 2018

Contact


Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Berghaven 16
3151 HB Hoek van Holland
Contact opnemen
PGGM (per 1 juli 2015)

Pensioenuitvoerder

PGGM (per 1 juli 2015)

Telefoonnummer: +31(0)30 277 5660

(ma t/m do van 08.00-17.30 en op vrij van 08.00-16.00)

 

Email: bpl@pggm.nl

Postbus 707

3700 AS Zeist

 

Bestuurbureau BPL

Voor overige vragen die buiten de scope vallen van PGGM

Bestuurbureau BPL

Directeur bestuursbureau BPL:

Rajesh Grobbe: 
R.Grobbe@loodswezen.nl

 

Bestuursadviseur:

Paul Hogendorf
P.Hogendorf@loodswezen.nl

 

Email: bpl@loodswezen.nl

Postbus 830

3000 AV Rotterdam

Actueel nieuws


Nieuws

17 juni 2019 - BPL vraagt uw mening over ons pensioenfonds.

Eind mei hebben wij u bericht over het deelnemersonderzoek. Wij vinden uw mening erg belangrijk, daarom is de termijn om deel te nemen aan het onderzoek verlengd. U kunt nu tot en met zondag 23 juni 2019 uw mening geven. 


15 juni 2019 - Haalbaarheidstoets vastgesteld.

Het bestuur verricht jaarlijks een haalbaarheidstoets. De belangrijkste conclusie uit de toets is dat het pensioenfonds binnen de vastgestelde grenzen, welke zijn afgeleid van de risicohouding en de ambities van BPL, blijft.


15 juni 2019 - Benoeming kandidaat-bestuurslid & herbenoemingen.

In de NLc-Ledenvergadering van 4 juni 2019 is de heer Halfweeg benoemd tot
aspirant-bestuurslid.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)