Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Nabestaande


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Klachten

PROCEDURE

De regels inzake de Code Pensioenfondsen schrijven voor dat elk pensioenfonds een klachten en geschillenregeling moeten hebben. Over de bij het bestuur ingediende klachten wordt gerapporteerd in het jaarverslag van BPL.

De klacht wordt eerst in behandeling genomen door het bestuursbureau BPL.

Mocht u het niet eens zijn met de uitslag dan wordt de klacht op uw verzoek in behandeling genomen door het bestuur.

OMBUDSMAN

Vanaf 19 september 2012 kunnen (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en andere belanghebbenden voor een klacht of geschil over de uitvoering van het Pensioenreglement voor advies terecht bij de Ombudsman Pensioenen (niet bindend). BPL zal zich aan het advies van de Ombudsman Pensioenen conformeren, tenzij er zwaarwegende motieven zijn dit advies niet op te volgen.

Een klacht of geschil wordt niet eerder door de Ombudsman Pensioenen in behandeling genomen nadat de klachten- en geschillenprocedure bij BPL volledig is doorlopen. Dus na het besluit van het bestuur ten aanzien van een klacht of geschil.

De website van de Ombudsman is: www.ombudsmanpensioenen.nl

RECHTSZAAK

Het advies van de ombudsman is niet bindend. U heeft dus de mogelijkheid om een rechtszaak te beginnen.

 

Klachtenregeling:

 

  zie als brondocument: de brochure

Actueel nieuws


Nieuws

16 november 2020 - Dekkingsgraad oktober 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind oktober 2020 bedraagt 96,6% (was eind september 2020 94,0%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind oktober 2020 bedraagt 96,0% (was eind september 2020 96,3%).


30 oktober 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


30 oktober 2020 - Nieuwe overlevingsgrondslagen (AG-tafel 2020).

Al decennialang neemt de levensverwachting toe, zowel in Nederland als in de ons omringende landen. Dit heeft grote impact op de samenleving. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is inzicht in de ontwikkeling van de levensverwachting belangrijk om een inschatting van de toekomstige geldstromen te kunnen maken en zo voorzieningen vast te stellen.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)