Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De pensioenregeling 2015 van BPL is er op gericht dat u in 30 jaar (van uw 30e tot uw 60e) het ambitieniveau van de regeling bereikt. Als u later dan op uw 30e deelnemer wordt, dan haalt u dat niveau niet. U heeft dan wellicht elders rechten opgebouwd, maar de ingangsdatum daarvan kan later liggen dan uw individuele vervroegde pensioendatum bij BPL (keuze). Er is dan sprake van een pensioenbreuk. Het kan ook zijn dat u het opgebouwde pensioen niet hoog genoeg vindt.

Er zijn twee manieren om extra pensioen op te bouwen:

  • Overdragen van elders opgebouwde rechten (waardeoverdracht);
  • Doorwerken na uw 60e

Waardeoverdracht kan alleen indien beide pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van meer dan 100 procent.

Op overgedragen aanspraken zijn alle bepalingen van het Pensioenstatuut van toepassing.

Wel of geen waardeoverdracht, waar moet u aan denken

Een voordeel van waardeoverdracht naar BPL is dat de bij het "oude fonds" opgebouwde aanspraken een geheel gaan vormen met uw aanspraken bij BPL (één loket).

Deze aanspraken kunt u laten ingaan op de door u gekozen vervroegde pensioendatum (op uw 55e of eerder of later). Veel pensioenfondsen kennen voor slapersrechten (de opgebouwde rechten van ex-deelnemers) een degelijke flexibiliteit niet.

Een ander aspect dat u bij waardeoverdracht dient te overwegen is de indexatieverwachting bij BPL versus die bij het "oude fonds". Als deze verwachting voor u bij het "oude fonds" gunstiger is, dan kan dat het een overweging zijn om niet over te dragen. De slapersrechten bij het "oude fonds" nemen dan namelijk naar verwachting meer toe dan bij BPL, ná de overdracht van deze rechten.

Het vergelijken van de indexatieverwachting is niet gemakkelijk.

Meer informatie over de mogelijkheden van waardeoverdracht en doorwerken kunt u krijgen bij het frontoffice.

Premie

De registerloods is verantwoordelijk voor de premiebetaling aan het BPL. Het BPL heeft een afspraak met de maatschappen dat zij hiervoor zorg dragen, zolang u lid bent van een maatschap.


Indexatie

De indexatieverlening is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Deze toeslagverlening is voorwaardelijk. Het besluit tot toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur genomen. BPL probeert uw opgebouwde pensioen te verhogen met de ontwikkeling van de Consumenten...


Risico

De pensioenaanspraken zijn niet gegarandeerd. Het fonds loopt bij het beheer een aantal risico's, waarvan de resultaten positief of negatief kunnen zijn. Daarbij valt onder andere te denken aan het beleggingsrisico, het renterisico, het langlevenrisico, het overlijdensrisico en het...


Kosten

In navolging van de publicatie "Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht" van de Autoriteit Financiële Markten in april 2011 heeft de Pensioenfederatie op 10 november 2011 de notitie "Aanbevelingen uitvoeringskosten 2011" gepubliceerd.


Pensioen te kort

In het geval van tegenvallende resultaten kan sprake zijn een verhoging van de premie en/of minder of geen indexatie. In het ergste geval kan sprake zijn van versobering van de pensioenregeling (bijvoorbeeld een verlaging van de pensioengrondslag of vermindering van het opbouwpercentage) of een...


Communicatie

Het bestuur van BPL stuurt als regel een keer per jaar aan alle deelnemers en gepensioneerden een brief over wijziging van de premie en de indexatie van de pensioengrondslag en de opgebouwde en ingegane pensioenen. Daarnaast krijgt u ook post van BPL als zich belangrijke wijzigingen (gaan)...


UPO

Uiterlijk voor 30 september van het betreffende jaar ontvangt u uw pensioenoverzicht.