Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Nabestaande


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Scheiden

Pensioenverevening

Als u gaat scheiden (beëindiging huwelijk of een geregistreerd partnerschap), heeft uw ex-partner volgens de wet recht op uitbetaling van de helft van het tijdens het huwelijk of partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding). Als één van beide partijen verevening aanvraagt moet het pensioenfonds dit deel van het opgebouwde pensioen rechtstreeks aan de ex-partner uitkeren. Dat is de reden om verevening aan te vragen. Het aanvragen is niet verplicht. Gebeurt de aanvraag niet binnen twee jaar dan hoeft het fonds niet mee te werken en moet de deelnemer het betreffende deel van zijn/haar pensioen zelf aan zijn ex-partner betalen.

De aanvraag voor verdeling van het ouderdomspensioen dient te geschieden met gebruikmaking van een voorgeschreven formulier (Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen), te downloaden via:
http://www.rijksoverheid.nl/zoeken?keyword=formulier+scheiding&search-submit=Zoek

Bij scheiding (beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap) of beëindiging van een samenlevingsverband krijgt de ex-partner ook recht op een deel van het partnerpensioen berekend over de deelnemersjaren tot aan de datum van deze beëindiging. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd.

Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het door de deelnemer of gepensioneerde opgebouwde partnerpensioen. Een eventuele nieuwe partner van de deelnemer krijgt daardoor bij diens overlijden een lager partnerpensioen.

Het bijzonder partnerpensioen is een zelfstandig recht van de ex-partner. Als de ex-partner overlijdt na de (vervroegde) pensioendatum blijft de vermindering op het opgebouwde partnerpensioen bestaan.Overlijdt de ex-partner voor de (vervroegde) pensioendatum dan ontstaat voor de deelnemer weer aanspraak op een volledig partnerpensioen (= 70% van het op de pensioendatum te bereiken ouderdomspensioen). Als er op de (vervroegde) pensioendatum geen (nieuwe) partner is, dan krijgt de deelnemer de mogelijkheid het partnerpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen om te zetten.

Afwijkende afspraken

In een notarieel verleden echtscheidingsconvenant kunnen partijen afwijkende afspraken maken over de pensioenverdeling. Ook kan de ex-partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen.

Het verdient aanbeveling dat u zich van te voren over de mogelijkheden door het frontoffice laat adviseren.

De kosten voor eventuele berekeningen t.b.v. afwijkende afspraken worden volledig bij de deelnemer in rekening gebracht (op basis van een offerte).

Waar staan de bedragen die voor mijn ex-partner zijn bestemd?

Als u voor 31-12 in enig jaar bericht van BPL heeft ontvangen over de verdeling van de aanspraken, dan worden de aanspraken van de ex-partner(s) in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor het eerst vermeld, in de UPO die het jaar daarop aan u wordt toegezonden.

Vanaf 2012 krijgt de ex-partner 1x in vijf jaar een overzicht van de toegekende aanspraken.

 

 

zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling

Actueel nieuws


Nieuws

19 oktober 2020 - Dekkingsgraad september 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 94,0% (was eind augustus 2020 95,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 96,3% (was eind augustus 2020 96,7%).


13 oktober 2020 - Vacature BPL-bestuur.

Op maandag 12 oktober zijn alle registerloodsen aangeschreven betreffende de vacature binnen het BPL-bestuur. Aangezien het bestuur waarde hecht aan een goede regioverdeling aan de bestuurstafel en tevens de diversiteit binnen het bestuur wenst te bevorderen, ontvangen de registerloodsen uit de regio Amsterdam-IJmond van onder de 37 jaar een separate oproep om zich vooral ook kandidaat te stellen.

 

 

 


29 september 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)