Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Nabestaande


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Pensioen te kort

In het geval van tegenvallende resultaten kan sprake zijn een verhoging van de premie en/of minder of geen indexatie. In het ergste geval kan sprake zijn van versobering van de pensioenregeling (bijvoorbeeld een verlaging van de pensioengrondslag of vermindering van het opbouwpercentage) of een kortingsmaatregel. Ook een combinatie van genoemde maatregelen is mogelijk.

Een kortingsmaatregel betreft een gelijke procentuele vermindering van alle opgebouwde en ingegane pensioenen.
BPL zal pas tot een kortingsmaatregel overgaan als alle sturingsmiddelen, inclusief de mogelijkheid van een extra premiestorting, zijn uitgeput.
Een extra premiestorting zal alleen in het herstelplan worden opgenomen als de NLc-Ledenvergadering deze schriftelijk heeft toegezegd. Het bestuur zal de mogelijkheid van een extra premiestorting tijdig met de NLc-Ledenvergadering bespreken.

In het crisisplan is de volgende tekst opgenomen:

“Er wordt niet meer gekort dan strikt nodig is om voldoende te herstellen. De korting wordt
doorgevoerd aan het eind van de wettelijk maximale korte termijn herstelperiode.

Uitgangspunt van het fonds is om alle groepen (deelnemers, gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden) op dezelfde wijze te korten, indien een situatie van korting zich voordoet.

De ingegane arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zullen niet worden gekort. 

Het bestuur heeft echter de mogelijkheid om in voorkomende gevallen verschillende kortingspercentages te hanteren. Het bestuur neemt bij een eventueel besluit tot het toepassen van verschillende kortingspercentages onder andere de volgende overwegingen mee in haar besluitvorming:
de mate waarin de verschillende  groepen reeds een “bijdrage” aan het  herstel hebben geleverd;
koopkracht- en inkomenseffecten”



 

Actueel nieuws


Nieuws

19 oktober 2020 - Dekkingsgraad september 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 94,0% (was eind augustus 2020 95,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 96,3% (was eind augustus 2020 96,7%).


13 oktober 2020 - Vacature BPL-bestuur.

Op maandag 12 oktober zijn alle registerloodsen aangeschreven betreffende de vacature binnen het BPL-bestuur. Aangezien het bestuur waarde hecht aan een goede regioverdeling aan de bestuurstafel en tevens de diversiteit binnen het bestuur wenst te bevorderen, ontvangen de registerloodsen uit de regio Amsterdam-IJmond van onder de 37 jaar een separate oproep om zich vooral ook kandidaat te stellen.

 

 

 


29 september 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?



Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)