Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Nabestaande


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Communicatie

Hoe kunt u het beste op de hoogte blijven?

Het bestuur van BPL stuurt als regel een keer per jaar aan alle deelnemers en gepensioneerden een brief over wijziging van de premie en de indexatie van de pensioengrondslag en de opgebouwde en ingegane pensioenen. Daarnaast krijgt u ook post van BPL als zich belangrijke wijzigingen (gaan) voordoen en worden er, indien nodig, tijdens landelijke NLC-vergaderingen of infobijeenkomsten, presentaties gegeven. Voor het verstrekken van algemene informatie, zoals de dekkingsgraad (verhouding tussen de verplichtingen en het vermogen van BPL) wordt ook gebruik gemaakt van de website. U kunt zich via de website opgeven voor de digitale nieuwsbrief. Welke informatie u van BPL precies mag verwachten staat nauwkeurig beschreven in het communicatieplan, onderdeel van ons communicatiebeleid.

Jaarverslag

Een voor BPL belangrijk communicatiemiddel is het jaarverslag, dat op de website wordt geplaatst en op verzoek wordt toegezonden aan deelnemers en gepensioneerden. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële en administratieve beheer. Het jaarverslag bevat daarnaast informatie over pensioenontwikkelingen.

Het BPL is verplicht te verstrekken

- een startbrief;
- informatie over wijzigingen in het Pensioenstatuut en bestuursbesluiten;
- informatie over eventuele premieachterstand en eventueel tekort minimaal vereist eigen vermogen;
- het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) aan deelnemers, uiterlijk voor 30 sept. van het betreffende jaar;
- een beëindigingsoverzicht in geval van beëindiging deelneming;
- informatie over aanspraken bij waardeoverdracht;
- het Uniform Pensioenoverzicht aan gewezen deelnemers, 1x in de vijf jaar
- een pensioenoverzicht aan gewezen partners, uiterlijk voor 30 september;
- een overzicht aan de aanspraken aan de gewezen partner bij scheiding;
- een overzicht van de aanspraken bij pensionering;
- een overzicht van de aanspraken aan pensioengerechtigden;
- informatie op verzoek;
- informatie bij vertrek naar een andere lidstaat;
- informatie over en/of bij afkoop klein ouderdomspensioen bij beëindiging, klein partnerpensioen bij ingang en klein bijzonder partnerpensioen bij scheiding;
- informatie over herleving plicht waardeoverdracht;
- informatie over het voornemen tot collectieve waardeoverdracht;
- informatie bij korting van pensioenaanspraken of pensioenrechten;
- informatie inzake significante wijzigingen van de technische voorziening;
- Informatie m.b.t. pensioenrecht in relatie tot drie scenario's (URM);
- Informatie betreffende de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de scenario's (URM);
- informatie over de aanstelling van een bewindvoerder;
- informatie over het opleggen van een dwangsom door de DNB.

Het BPL verstrekt op verzoek:

- het Pensioenstatuut en bestuursbesluiten;
- de Statuten;
- het jaarverslag en de jaarrekening;
- opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken;
- opgave van de mogelijk te bereiken pensioenuitkering;
- informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing van een toezichthouder;
- doorrekening van de effecten van uitruil en vervoegde pensionering;
- een verklaring inzake beleggingsbeginselen (de risico’s van de beleggingen van het pensioenfonds);
- het herstelplan voor de korte termijn of voor de lange termijn;
- informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds;
- informatie over de aanstelling van de bewindvoerder

Actueel nieuws


Nieuws

19 oktober 2020 - Dekkingsgraad september 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 94,0% (was eind augustus 2020 95,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 96,3% (was eind augustus 2020 96,7%).


13 oktober 2020 - Vacature BPL-bestuur.

Op maandag 12 oktober zijn alle registerloodsen aangeschreven betreffende de vacature binnen het BPL-bestuur. Aangezien het bestuur waarde hecht aan een goede regioverdeling aan de bestuurstafel en tevens de diversiteit binnen het bestuur wenst te bevorderen, ontvangen de registerloodsen uit de regio Amsterdam-IJmond van onder de 37 jaar een separate oproep om zich vooral ook kandidaat te stellen.

 

 

 


29 september 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)