Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

U heeft bij het ingaan van uw pensioen de keuze uit twee actuarieel gelijkwaardige varianten:

Variant 1 (standaard)

Uit het op uw 60e ingaande OP en OBP krijgt u vanaf de vervroegde pensioendatum tot uw 65e een vast compensatiepensioen van 14 procent van de pensioengrondslag. De daarna resterende waarde wordt aangewend voor een levenslang ouderdomspensioen, ingaande op de vervroegde pensioendatum.

Variant 2

Uit het op uw 60e ingaande OP en OBP krijgt u vanaf de vervroegde pensioendatum tot uw 65e een vast compensatiepensioen van 14 procent van de pensioengrondslag. De daarna resterende waarde wordt aangewend voor een levenslang ouderdomspensioen, ingaande op de vervroegde pensioendatum, dat vóór en na uw 65e qua hoogte in een verhouding staat van 100:75.

In de bijlage bij de UPO (Uniform Pensioenoverzicht) staan de voor u geldende aanspraken bij vervroegde pensionering.

Premie

De registerloods is verantwoordelijk voor de premiebetaling aan het BPL. Het BPL heeft een afspraak met de maatschappen dat zij hiervoor zorg dragen, zolang u lid bent van een maatschap.


Indexatie

De indexatieverlening is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Deze toeslagverlening is voorwaardelijk. Het besluit tot toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur genomen. BPL probeert uw opgebouwde pensioen te verhogen met de ontwikkeling van de Consumenten...


Risico

De pensioenaanspraken zijn niet gegarandeerd. Het fonds loopt bij het beheer een aantal risico's, waarvan de resultaten positief of negatief kunnen zijn. Daarbij valt onder andere te denken aan het beleggingsrisico, het renterisico, het langlevenrisico, het overlijdensrisico en het...


Kosten

In navolging van de publicatie "Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht" van de Autoriteit Financiële Markten in april 2011 heeft de Pensioenfederatie op 10 november 2011 de notitie "Aanbevelingen uitvoeringskosten 2011" gepubliceerd. Deze is daarna een paar keer herzien, laatstelijk in 2016


Pensioen te kort

In het geval van tegenvallende resultaten kan sprake zijn van een verhoging van de premie en/of minder of geen indexatie. In het ergste geval kan sprake zijn van versobering van de pensioenregeling (bijvoorbeeld een verlaging van de pensioengrondslag of vermindering van het opbouwpercentage) of...


Communicatie

Het bestuur van BPL stuurt als regel een keer per jaar aan alle deelnemers en gepensioneerden een brief over wijziging van de premie en de indexatie van de pensioengrondslag en de opgebouwde en ingegane pensioenen. Daarnaast krijgt u ook post van BPL als zich belangrijke wijzigingen (gaan)...


UPO

Uiterlijk voor 30 september van het betreffende jaar ontvangt u uw pensioenoverzicht..