Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Gepensioneerd


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Uw pensioenregeling 1988

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2004

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2015

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Communicatie

Hoe kunt u het beste op de hoogte blijven?

Het bestuur van BPL stuurt als regel een keer per jaar aan alle deelnemers en gepensioneerden een brief over wijziging van de premie en de indexatie van de pensioengrondslag en de opgebouwde en ingegane pensioenen. Daarnaast krijgt u ook post van BPL als zich belangrijke wijzigingen (gaan) voordoen en worden er, indien nodig, tijdens landelijke NLc-vergaderingen of infobijeenkomsten, presentaties gegeven. Voor het verstrekken van algemene informatie, zoals de dekkingsgraad (verhouding tussen de verplichtingen en het vermogen van BPL) wordt ook gebruik gemaakt van de website. U kunt zich via de website opgeven voor de digitale nieuwsbrief. Welke informatie u van BPL precies mag verwachten staat nauwkeurig beschreven in het communicatieplan, onderdeel van ons communicatiebeleid.

Jaarverslag

Een voor BPL belangrijk communicatiemiddel is het jaarverslag, dat op de website wordt geplaatst en op verzoek wordt toegezonden aan deelnemers en gepensioneerden. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële en administratieve beheer. Het jaarverslag bevat daarnaast informatie over pensioenontwikkelingen.

Het BPL is verplicht te verstrekken

- een brief P123;
- informatie over wijzigingen in het Pensioenstatuut en bestuursbesluiten;
- informatie over eventuele premieachterstand en eventueel tekort minimaal vereist eigen vermogen;
- het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) aan deelnemers, uiterlijk voor 30 sept. van het betreffende jaar;
- een beëindigingsoverzicht in geval van beëindiging deelneming;
- informatie over aanspraken bij waardeoverdracht;
- het Uniform Pensioenoverzicht aan gewezen deelnemers, 1x in de vijf jaar
- een pensioenoverzicht aan gewezen partners, 1x in de vijf jaar;
- een overzicht aan de aanspraken aan de gewezen partner bij scheiding;
- een overzicht van de aanspraken bij pensionering;
- een overzicht van de aanspraken aan pensioengerechtigden;
- informatie op verzoek;
- informatie bij vertrek naar een andere lidstaat;
- informatie over en/of bij afkoop klein ouderdomspensioen bij beëindiging, klein partnerpensioen bij ingang en klein bijzonder partnerpensioen bij scheiding;
- informatie over herleving plicht waardeoverdracht;
- informatie over het voornemen tot collectieve waardeoverdracht;
- informatie bij korting van pensioenaanspraken of pensioenrechten;
- informatie over de aanstelling van een bewindvoerder;
- informatie over het opleggen van een dwangsom door de DNB.

Het BPL verstrekt op verzoek:

- het Pensioenstatuut en bestuursbesluiten;
- de Statuten;
- het jaarverslag en de jaarrekening;
- opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken;
- opgave van de mogelijk te bereiken pensioenuitkering;
- informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing van een toezichthouder;
- doorrekening van de effecten van uitruil en vervoegde pensionering;
- een verklaring inzake beleggingsbeginselen (de risico’s van de beleggingen van het pensioenfonds);
- het herstelplan;
- informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds;
- informatie over de aanstelling van de bewindvoerder

Actueel nieuws


Nieuws

20 juli 2019 - Dekkingsgraad eind juni 2019.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind juni 2019 bedraagt 102,5% (was eind mei 2019 103,0%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind juni 2019 bedraagt 107,5% (was eind mei 2019 107,7%)


30 juni 2019 - Verkort jaarverslag 2018.

Het verkort jaarverslag is weer beschikbaar. Wilt u snel de feiten & cijfers over 2018 tot u nemen, kijk dan in het verkort jaarverslag (16 bladzijden). Het volledige jaarverslag wordt in juli gepubliceerd.
U vindt het verkort jaarverslag: hier 


30 juni 2019 - Nieuw pensioenakkoord.

Na de goedkeuring van de bonden en na negen jaar polderen ligt er eindelijk een pensioenakkoord op tafel. Het nieuwe stelsel moet in 2022 ingaan. Veel details moeten nog uitgewerkt worden, maar de belangrijkste hoofdpunten zijn inmiddels duidelijk.
Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)