Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Premie

De registerloods is verantwoordelijk voor de premiebetaling aan het BPL. Het BPL heeft een afspraak met de maatschappen dat zij hiervoor zorg dragen, zolang u lid bent van een maatschap.


Indexatie

De indexatieverlening is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Deze toeslagverlening is voorwaardelijk. Het besluit tot toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur genomen. BPL probeert uw opgebouwde pensioen te verhogen met de ontwikkeling van de Consumenten...


Risico

De pensioenaanspraken zijn niet gegarandeerd. Het fonds loopt bij het beheer een aantal risico's, waarvan de resultaten positief of negatief kunnen zijn. Daarbij valt onder andere te denken aan het beleggingsrisico, het renterisico, het langlevenrisico, het overlijdensrisico en het...


Kosten

In de Aanbeveling uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie benoemt de Pensioenfederatie de verschillende uitvoeringskosten en worden aanbevelingen gedaan hoe over deze kosten gecommuniceerd kunnen worden richting de verschillende stakeholders.


Pensioen te kort

In het geval van tegenvallende resultaten kan sprake zijn een verhoging van de premie en/of minder of geen indexatie. In het ergste geval kan sprake zijn van versobering van de pensioenregeling (bijvoorbeeld een verlaging van de pensioengrondslag of vermindering van het opbouwpercentage) of een...


Communicatie

Het bestuur van BPL stuurt als regel een keer per jaar aan alle deelnemers en gepensioneerden een brief over wijziging van de premie en de indexatie van de pensioengrondslag en de opgebouwde en ingegane pensioenen. Daarnaast krijgt u ook post van BPL als zich belangrijke wijzigingen (gaan)...


UPO

Wij houden bij wat u opbouwt en geven u jaarlijks daarvan een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uiterlijk voor 30 september van het betreffende jaar ontvangt u uw pensioenoverzicht.