Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Pensioenverevening

Als u gaat scheiden (beëindiging huwelijk of een geregistreerd partnerschap), heeft uw ex-partner volgens de wet recht op uitbetaling van de helft van het tijdens het huwelijk of partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding). Als één van beide partijen verevening aanvraagt moet het pensioenfonds dit deel van het opgebouwde pensioen rechtstreeks aan de ex-partner uitkeren. Dat is de reden om verevening aan te vragen. Het aanvragen is niet verplicht. Gebeurt de aanvraag niet binnen twee jaar dan hoeft het fonds niet mee te werken en moet de deelnemer het betreffende deel van zijn/haar pensioen zelf aan zijn ex-partner betalen.

(De ex-parter heeft krachtens het geldende reglement recht op de helft van het aanwezige flexioenkapitaal per de datum dat de beëindiging van het huwelijk of partnerschap heeft plaatsgevonden.
Het aan de ex-partner toegekende flexioenkapitaal dient bij BPL te worden aangewend voor de inkoop van een levenslang ouderdomspensioen, naar keuze ingaande de 60- of 65-jarige leeftijd van betrokkene. Een daartoe strekkend verzoek dient 3 maanden vóór de ingangsdatum bij het pensioenfonds te zijn ontvangen.)

De aanvraag voor verdeling van het ouderdomspensioen dient te geschieden met gebruikmaking van een voorgeschreven formulier (Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen), te downloaden via:
http://www.rijksoverheid.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan de verdeling van pensioenrechten.

Het door de ex-partner door pensioenverevening verworven aanspraak is een recht op uitbetaling van een deel van het pensioen van de deelnemer of de gepensioneerde. Als de ex-partner overlijdt vervalt dit recht en heeft de deelnemer of gepensioneerde weer zijn volledige pensioenrechten terug.

Bij scheiding (beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap) of beëindiging van een samenlevingsverband krijgt de ex-partner ook recht op een deel van het partnerpensioen berekend over de deelnemersjaren tot aan de datum van deze beëindiging. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd.

Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het door de deelnemer of gepensioneerde opgebouwde partnerpensioen. Een eventuele nieuwe partner van de deelnemer krijgt daardoor bij diens overlijden een lager partnerpensioen.

Het bijzonder partnerpensioen is een zelfstandig recht van de ex-partner. Als de ex-partner overlijdt na de (vervroegde) pensioendatum blijft de vermindering op het opgebouwde partnerpensioen bestaan.Overlijdt de ex-partner voor de (vervroegde) pensioendatum dan ontstaat voor de deelnemer weer aanspraak op een volledig partnerpensioen (= 70% van het op de pensioendatum te bereiken ouderdomspensioen). Als er op de (vervroegde) pensioendatum geen (nieuwe) partner is, dan krijgt de deelnemer de mogelijkheid het partnerpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen om te zetten.

Afwijkende afspraken

In een notarieel verleden echtscheidingsconvenant kunnen partijen afwijkende afspraken maken over de pensioenverdeling. Ook kan de ex-partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen.

Het verdient aanbeveling dat u zich van te voren over de mogelijkheden door Blue Sky Group laat adviseren.

De kosten voor eventuele berekeningen t.b.v. afwijkende afspraken worden volledig bij de deelnemer in rekening gebracht (op basis van een offerte).

Waar staan de bedragen die voor mijn ex-partner zijn bestemd?

Als u voor 31-12 in enig jaar bericht van BPL heeft ontvangen over de verdeling van de aanspraken, dan worden de aanspraken van de ex-partner(s) in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor het eerst vermeld, in de UPO die het jaar daarop aan u wordt toegezonden.

Vanaf 2012 krijgt de ex-partner 1x in vijf jaar een overzicht van de toegekende aanspraken.

zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling